chinese-programmer-wrong-pronunciation

XIAO Qinghe 链接更新评论603字数 2534阅读8分26秒阅读模式

https://github.com/shimohq/chinese-programmer-wrong-pronunciation

 

单词正确发音错误发音
access 🔊✅ ['ækses]❌ [ək'ses]
Adobe 🔊✅ [ə'dəʊbi]❌ [əˈdub]
admin 🔊✅ ['ædmɪn]❌ [ɜ:d'mɪn]
agile 🔊✅ ['ædʒaɪl]❌ [ə'dʒaɪl]
amazon 🔊✅ ['æməzən]❌ ['əmeizən; ə'meizən]
analogy 🔊✅ [əˈnælədʒi]❌ [ænə'lɒdʒi]
Angular 🔊✅ ['æŋgjʊlə]❌ ['æŋɡələ; 'æŋdʒʌlə]
AJAX 🔊✅ ['eidʒæks]❌ [ə'dʒʌks]
alias 🔊✅ [ˈeɪliəs]❌ [ə'lais]
Apache 🔊✅ [ə'pætʃɪ]❌ [ʌpʌtʃ]
app 🔊✅ [æp]❌ [eipi'pi]
archive 🔊✅ ['ɑːkaɪv]❌ ['ətʃɪv]
array 🔊✅ [ə'rei]❌ [æ'rei]
ASCII 🔊✅ ['æski]❌ [ɑːsk]
aspect 🔊✅ ['æspekt]❌ [ə'spekt]
avatar 🔊✅ ['ævətɑː]❌ [ə'vʌtɑ]
Azure 🔊✅ ['æʒə]❌ [ˈæzʊʒə]
bind 🔊✅ [baɪnd]❌ [bɪnd]
cache 🔊✅ [kæʃ]❌ [kætʃ]
clang 🔊✅ [klæŋ]❌ [sɪlæŋ]
Daemon 🔊✅ ['diːmən]❌ [[dæmən]]
debt 🔊✅ [det]❌ [de'bit]
deny 🔊✅ [dɪ'naɪ]❌ ['dæni]
deque 🔊✅ ['dek]❌ [di'kju]
digest 🔊✅ n. ['dɑɪdʒɛst] v. [dɑɪ'dʒɛst]❌ ['dɪgɛst]
Dijkstra 🔊✅ Dutch:[ˈdɛikstra] English:[ˈdaɪkstrə]
Django 🔊✅ [ˈdʒæŋɡoʊ]❌ [diˈdʒæŋɡoʊ]
doc 🔊✅ [dɒk]❌ [daʊk]
event 🔊✅ [ɪ'vent]❌ ['ɪvənt]
epoch 🔊✅ [ˈiːpɒk]❌ ['ɛpətʃ]
facade 🔊✅ [fə'sɑːd]❌ ['feikeid]
fedora 🔊✅ [fɪ'dɔːrə]❌ ['fedərə]
format 🔊✅ ['fɔːmæt]❌ [fɔ'mæt]
Git 🔊✅ [ɡɪt]❌ [dʒɪt]
GNU 🔊✅ [gnu:]
Haskell 🔊✅ [ˈhæskəl]❌ [hæˈskəl]
height 🔊✅ [haɪt]❌ [heɪt]
hidden 🔊✅ ['hɪdn]❌ ['haɪdn]
image 🔊✅ ['ɪmɪdʒ]❌ [ɪ'meɪdʒ]
implement 🔊✅ ['ɪmplɪm(ə)nt]❌ [ɪm'plem(ə)nt]
integer 🔊✅ ['ɪntɪdʒə]❌ [ˈɪntaɪgə]
issue 🔊✅ ['ɪʃuː]❌ [ˈaɪʃuː]
Java 🔊✅ ['dʒɑːvə]❌ ['dʒɑːvɑː]
jpg(jpeg) 🔊✅ ['dʒeɪpeɡ]❌ [ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː]
key 🔊✅ [kiː]❌ [kei]
lambda 🔊✅ [ˈlæmdə]❌ [ˈlɒŋmdɑ]
linear 🔊✅ ['lɪnɪə]❌ ['laɪə]
Linux 🔊✅ ['lɪnəks]❌ [ˈlɪnʌks; ˈlɪnjuːks]
locale 🔊✅ [ləʊ'kɑːl]❌ [ˈloʊk(ə)l]
Lucene 🔊✅ [lu'siːn]❌ ['lu:sən]
main 🔊✅ [meɪn]❌ [mɪn]
margin 🔊✅ ['mɑːdʒɪn]❌ ['mʌgɪn]
matrix 🔊✅ [ˈmeɪtrɪks]❌ [ˈmɑ:trɪks]
maven 🔊✅ ['meɪvn]❌ ['maːvn]
Microsoft 🔊✅ ['maikrəusɔft]❌ ['mikrəusɔft]
module 🔊✅ ['mɒdjuːl]❌ ['məʊdl]
nginx✅ Engine X
null 🔊✅ [nʌl]❌ [naʊ]
OS X✅ OS ten❌ [ɔs eks]
phantom 🔊✅ ['fæntəm]❌ ['pæntəm]
parameter 🔊✅ [pə'ræmɪtə]❌ ['pærəmɪtə]
privilege 🔊✅ ['prɪvəlɪdʒ]❌ ['prɪvɪlɪdʒ]
putty 🔊✅ [ˈpʌti]❌ [ˈpuːti]
query 🔊✅ ['kwɪəri]❌ ['kwaɪri]
Qt 🔊✅ [kjuːt]
Realm 🔊✅ [relm]❌ [riəlm]
resume 🔊✅ [rɪ'zju:m]❌ [rɪ'sju:m]
resolved 🔊✅ [rɪ'zɒlvd]❌ [rɪ'səʊvd]
resort 🔊✅ [rɪˈzɔ:t]❌ [rɪˈsɔ:t]
retina 🔊✅ ['retɪnə]❌ [ri'tina]
san jose 🔊✅ [sænhəu'zei]❌ [sæn'ju:s]
safari 🔊✅ [sə'fɑːrɪ]❌ [sæfərɪ]
scheme 🔊✅ [skiːm]❌ [s'kæmə]
scala 🔊✅ [ˈskɑːlɑ]❌ [ˈskæːlɑ]
segue 🔊✅ ['sɛɡwe]❌ [se'dʒ]
SQL✅ [ˈsiːkwəl]/[ˈesˈkjuːˈel]
sudo✅ ['suːduː]
suite 🔊✅ [swiːt]❌ [sjuːt]
thymeleaf 🔊✅ [ˈtaɪmˌlɪːf]❌ [θiːmɪlɪːf]]
typical 🔊✅ ['tɪpɪkl]❌ ['taɪpɪkəl]
Ubuntu 🔊✅ [ʊ'bʊntʊ]❌ [juː'bʊntʊ]
variable 🔊✅ ['veəriəbl]❌ [və'raiəbl]
vue 🔊✅ [v'ju:]❌ [v'ju:i]
width 🔊✅ [wɪdθ]❌ [waɪdθ]
YouTube 🔊✅ ['juː'tjuːb]❌ ['juː'tʊbɪ]

继续阅读
道藏目录详注 资源更新

道藏目录详注

最近在找葛寅亮的东西,发现其为《道藏目录详注》写过序,但是找了好多《道藏目录详注》都没有这个序言。好多版本的《详注》都是来自《四库全书》,而《四库全书》将序跋统统删除,只留正文内容。我是非常讨厌《四库...
西方主要思想家列表 课程与招生信息

西方主要思想家列表

1、泰勒斯(Thales,盛年约在公元前585年),古希腊哲学家,从亚里士多德开始被尊为西方哲学的始祖。 2、赫拉克利特(Herakleitos,盛年约在公元前504-501年),古希腊哲学家,辩证法...
评论  0  访客  0
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: